Általános Szerződési Feltételek

A Self Med Natural Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (a továbbiakban: Üzemeltető), valamint Ügyfele (a továbbiakban: Vásárló; az Üzemeltető és Vásárló a továbbiakban: együttesen: Felek) között létrejött, a vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a webáruházból való rendeléssel igazolja, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1. Fogalom-meghatározások

Az Üzemeltető adatai:

Név: Self Med Natural Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.
Adószám: 32052604-2-13

Nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700440-72288289-51100005

Tárhelyszolgáltató neve és címe: PowerPages Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Vásárló: a www.phcontroloil.com webáruházban árut megrendelő természetes vagy jogi személy Felhasználó:   a  www.phcontroloil.com  honlap   szolgáltatásait   (pl.  regisztráció)   igénybe   vevő természetes vagy jogi személy.

Fogyasztó:  Fogyasztónak minősül  az  a  Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása  vagy  üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Szállító: a megrendelt termékeket az Üzemeltető által megbízott szolgáltató szállítja házhoz.

2.  Általános rendelkezések

Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételek kiadásával rögzíti a www.phcontroloil.com online áruházával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, körülményeket, az Üzemeltető és a Vásárló jogait, kötelezettségeit.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, és más magyar hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Az www.phcontroloil.com szolgáltatásainak igénybevételével (áru megrendelése, vásárlása) a Vásárló automatikusan elfogadja jelen szerződési feltételeket, amely alapján a Vásárló és az Üzemeltető között szerződés jön létre (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés a www.phcontroloil.com online felületén leadott megrendeléssel jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A Szerződés nem minősül írásban megtett szerződésnek. A Szerződés nyomtatott formában iktatásra nem kerül, a megrendeléseket a www.phcontroloil.com belső rendszerében, elektronikusan tárolja a számviteli előírások szerinti ideig, Vásárló pedig jogosult az általa tett megrendelésekről információt kérni.

Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek részben vagy egészben történő megváltoztatására, melyeket verziókövetéssel ellátva, a honlapján elérhetővé tesz és tart.

A   www.phcontroloil.com  webshop   magyar   nyelvű  oldalán   kizárólag   Magyarország   területén teljesítendő megrendeléseket fogad.

3.  Megrendelés és regisztráció

A www.phcontroloil.com webshop használata során a Vásárló köteles az általa megvásárolni kívánt terméket a kosárba tenni, majd a pénztár felületen legalább az alábbi adatait megadni:

vezetéknév, keresztnév;
email cím;
telefonszám;
kézbesítési cím.

A www.phcontroloil.com Webshopon való vásárláshoz nem kötelező regisztrálni.

A Vásárló regisztráció esetén kifejezetten hozzájárul, hogy a regisztráció során önként megadásra kerülő és az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt személyes adatok az Üzemeltető által megőrzésre kerüljenek. A regisztráció nélkül rendelő Vásárlók a rendeléshez szükséges személyes adatok kezeléséhez járulnak hozzá a rendelés teljesítése és annak visszakereshetősége céljából.

A megrendelésekről – ha megfelelően lettek elküldve és Üzemeltető rendszere által befogadásra kerültek – a Vásárló automatikus visszaigazolást kap Üzemeltetőtől a weboldal felületén és megadott e-mail címen is. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a valótlan, visszaélésszerű vagy egyértelműen hibás adatokkal elküldött rendelések teljesítését az adatok tisztázásig felfüggessze, vagy a rendeléseket törölje.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása munkanapokon munkaidőben (8-17 óra között) történik.

A www.phcontroloil.com Webshop-on feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy a webáruházban a mindenkor érvényes árak szerepeljenek. Amennyiben azonban rendszerében a fogyasztói árak valamely technikai hiba folytán hibásan jelennének meg, az ezen adatokat tartalmazó rendeléseket csak a Vásárlóval végzett egyeztetést követően tekinti véglegesnek.

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a „Pénztár” gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

A véglegesített és elküldött megrendelés a www.phcontroloil.com webshop felületén már nem módosítható és nem törölhető, a megrendelés módosítása vagy törlése, az Üzemeltetőtől munkaidőben a info@phcontroloil.com e-mail címen kérhető. A megrendelés módosítása az adott rendelés kézbesítésének időtartamát megnövelheti, tekintettel a tényre, hogy a már elküldött megrendelések módosítása kizárólag manuálisan lehetséges.

Regisztráció esetén a Vásárló regisztrálhat hírlevélre.
Hírlevél fogalma: elektronikus úton (e-mail) a Szolgáltató által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet.

4.  Fizetés

A Webáruházban a Vásárló kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a www.phcontroloil.com webshopban, utánvéttel vagy banki átutalással.

5.  Kiszállítás

A házhozszállítást a GLS Hungary Kft. végzi. A szállítási határidő általában a rendelés leadását követő naptól számított 1-2 munkanap. Ha a megrendelést a fenti határidőn belül a www.phcontroloil.com webshop nem tudja teljesíteni, erről Vásárló értesítést kap.

A rendelések kiszállítására munkanapokon 8-17 óra között történik, kérjük, olyan címet adjon meg, ahol ebben az időtartamban a csomagot Ön (vagy megbízottja) át tudja venni.

A szállítási díj Magyarország területén egységesen 1.990 HUF (bruttó, amely automatikusan hozzáadódik a rendelés végösszegéhez).

Amennyiben Vásárló a csomag átvételekor sérülést észlel, a csomagot ne vegye át és a futárral jegyzőkönyveztesse az eseményt. Ennek elmulasztása esetén, a továbbiakban a csomag sérüléséből eredően Üzemeltető reklamációt nem fogad el.

A csomag részben történő átvételére nincs lehetőség, a Vásárló kizárólag a teljes megrendelés átvételét tagadhatja meg.

A Szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kézbesítését. Ha a kézbesítés mindkét alkalommal sikertelen, a megrendelt termékek az Üzemeltetőhöz visszaszállításra kerülnek, aki a megrendelést törölheti, mely esetén a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást – a szállítási díj kivételével –visszatéríti.

6. Kellékszavatosság

Szavatosság

A www.phcontroloil.com a hibás teljesítésért a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései szerint kellékszavatossággal tartozik a Vásárló felé.

A Vásárló kellékszavatossági igénye alapján választása szerint:

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Üzemeltetőnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a phcontroloil.com költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye (mindez nem érinti Vásárló jogszabályban foglalt, VIII. fejezet szerinti elállási jogát).

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A Vásárló kellékszavatossági igénye a termék átvételének időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik.

7. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló követelheti a gyártótól (és a termék forgalmazójától), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

8.  Vásárló elállási joga

A Fogyasztóknak minősülő Vásárlókat az alábbiak szerinti elállási jog illeti meg a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően:

A Vásárló az elállási jog gyakorlása során elállási nyilatkozattal jelzi Üzemeltető Zrt. felé az elállás tényét. Az elállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Vásárlónak a megrendelés  során  megadott adatait, valamint a megrendelés részleteit, és az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, miszerint elállási jogával élni kíván.

Amennyiben Vásárló elállási jogával élni kíván, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, e-mail útján) az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Levelezési cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.
E-mail cím: info@phcontroloil.com

Az elállási jog gyakorlása határidőben megtettnek tekinthető, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló köteles az Üzemeltető részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlését követő 14 napon belül visszajuttatni a terméket az alábbi címre: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

Elállás esetén a termék visszaküldése a Vásárló kötelezettsége és költsége.

Üzemeltetőnek visszatartási joga van, azaz jogosult a termék árát és a szállítási költséget visszatartani mindaddig, amíg a termék vissza nem érkezik hozzá, vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan tudja bizonyítani (pl.: feladóvénnyel), hogy a terméket visszaküldte.

Üzemeltető jogosult a visszaküldött termék tekintetében a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelni a Vásárlótól, melynek értékét a visszautalandó összegből jogosult levonni.

Amennyiben Vásárló eláll a Szerződéstől, úgy Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ide nem értve a visszatartási jog gyakorlását. Üzemeltető a visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően felbontásra került, utána már nem küldhető vissza. Ezen termékek esetében az elállási jog akkor érvényesíthető, ha a vevő bontatlanul, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza az eladóhoz. Ennek megfelelően nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olajok, kozmetikumok esetén, amennyiben a terméket kibontotta, a védőfóliát eltávolította. Az elállási jogot ilyen termékek esetén Vásárló csak az eredeti csomagolás, és a termék sértetlensége esetén gyakorolhatja.

9. Panaszkezelés

A www.phcontroloil.com webshop működésével, termék megrendeléssel, kiszállítással vagy egyéb okból felmerülő panasza esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a www.phcontroloil.com Webshoppal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

info@phcontroloil.com

A panasz során szükségünk van a megrendelés számára az ügymenet beazonosításához, illetve a panaszt tevő személy nevére és elérhetőségére.

A Vásárló panaszát annak beérkezését követően Üzemeltető kivizsgálja és mielőbb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszolja a Vásárló által megadott elérhetőségek valamelyikén.

Amennyiben a Vásárló panasza elutasításra kerül vagy az Üzemeltetővel folytatott egyeztetések következtében a jogvita nem rendeződik, úgy a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni és a Testület eljárását kezdeményezni. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult panaszával az Üzemeltető székhelye szerint illetékes alábbi Békéltető Testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület

székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefonszám: 06 (1) 488 21 31

Amennyiben   Vásárló   online   szeretné   a   fogyasztói   jogvitát   lefolytatni,   azt   kezdeményezheti a http://ec.europa.eu/odr az   Európai    Bizottság    online    vitarendezési    platformján keresztül. A fogyasztónak minősülő Vásárló továbbiakban jogosult panaszával a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulni (illetékességkereső: https://jarasinfo.gov.hu/jarasokrol).

10.  Adatvédelem

Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli az Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően.

A Vásárló a rendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy adatait az Üzemeltető ezen Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően a létrejött Szerződés és jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében és céljából kezeli, mind a regisztráció, vagy a nélküli rendelések során. Felhasználó személyes adatainak módosítását, törlését szabadon, az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók szerint jogosult kezdeményezni.

11.  Hatálybalépés

A jelen ÁSZF a közzététellel lép hatályba, és az Ügyfél általi megrendeléssel együtt a Szerződés részévé válik. A jelen ÁSZF határozatlan ideig hatályos. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely a közzététellel kép hatályba. A már megrendelt Szolgáltatások vonatkozásában a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, többi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek)  gazdasági  célkitűzéseinek.  ÁSZF  végrehajtása  vagy  értelmezése  során  esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.